23 March 2012

Grateful

When this earthly life is popularly lived
By those who mock God's holy name
When every human threat comes with believing Him
I will cling to His promises alone

When I see the wondrous cross of Jesus
How His flesh was torn, saving sinners such as I
I forget all earthly wand'rings and focus on the prize
Grateful for the wondrous cross of Jesus

When sickness and death is just an inch away
Every resource was used up in every way
When every human pain makes the suff'ring hard to bear
I will cling to His hope alone

When I see the wondrous cross of Jesus
How He endured every curse, saving sinners such as I
I forget all earthly wand'rings and focus on the prize
Grateful for the wondrous cross of Jesus

The mercy of the Lord made Him leave His throne
To endure His Father's wrath
Putting on His blood-stained robe,
In His righteousness, I'm clothed
And I willingly took up His cross

When I see the wondrous cross of Jesus
How His Father took His life, giving breath to such as I
I believe this crucified Man rose up a glorious King
And chose me
To save me

I'll be forever grateful for the wondrous cross of Jesus
____________________
01mar2012
this is my first attempt to write a lyrics for a song
turned out really well!
thank you, Jesus Christ, for the cross -- the symbol of death that you made into a symbol of life and love
i'll be forever grateful!!!
-ara.janelle

05 March 2012

Pira-pirasong Paghahangad

Paang sumasalang sa tubig
Malamig
Kaaya-ayang pakiramdam
Samyong mala-sampagita
Itinutulak ang mga daliri
Palalim sa malagkit na
Kasiyahan

Papel na sinulatan
Ng mga hinaing ng pagkabuhay
Inilapag sa tubig
Na tila diamante
Sa pag-silahis ng araw

Lutang, lutàng na mga pangarap
Ang pumalibot sa katawan
Pilit pang ikinawkaw ang binti
Pinakiramdaman ang mala-hiyelong
Pag-akap ng hangih
Humahampas sa natitirang
Bahaging pumupukaw sa ibabaw

Ng mga ibig abutin
Nilukot ang mga papel
Piniga sa uluhan
Ipinunas sa mga nangangatog na kalamnan
Hanggang sa nabalutan ng kabuuan
Ng pira-pirasong
Paghahangad

Muling umihip ang hangin
Nangatog ang mga papel
Dumanak ang lamig
Hanggang sa kalaliman
Ng katauhan

Sinumpa ang hangin
Nanigas ang tubig
Natanaw ang paninigas
Hanggang sa matang dilat
Ang umaalingawngaw na hangin
Ipinapamalas ang pighati

Ipinilas ang mga papel
Sa balat na nanlilimahid
Sa putik na kanina’y
Kasing-linaw ng nakaraang
Kasing dilim pagka-raan
Lumubog sa kumunoy
Ang buong katawan
Hanggang sa hindi na makahinga
Ang kalahatan
Sa dami ng mga pangarap
Na naging saksi sa tagumpay
Ng pagkalubog ng tuluyan

Tinanggap na ito na ang
Hantungan
Ng lahat ng inilapat
Sa libu-libong papel ng inaatim
Isang blankong papel
Ang tumambad sa mata
Na pilit inabot ng nanghihinang kamay

Isang blankong papel.
Blanko.

Natamasa ang tunay na kapayapaan
Sa isang papel
Naipahayag ang buhay
Na ipinamuhay
Sa mga papel
Na piniraso’t inilapat sa tubig
At sinulat ang sarili
Gamit ang putikan

Niyakap ang papel
Habang tuluyang lumulubog
Ang kasamang
Blanko.

____________________
02mar2012
This is for people whom everyone thought wasted their life, but they know they did not.
I'm praying for all of you, my persecuted brothers and sisters in Christ!
-ara.janelle